ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

                   มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่ทันตแพทยสภาให้การรับรอง (รอบล่าสุด)

 

ชื่อสถาบัน

 

ประเทศ

ระยะเวลาในการรับรอง

เอกสารในการรับรอง

เริ่มต้น

    สิ้นสุด

1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ไทย

9 มิ.ย. 2559

8 มิ.ย. 2566

เอกสารประกอบ

2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

2.1.หลักสูตรปกติ

ไทย

13 พ.ย. 2557 

12 มิ.ย. 2562

เอกสารประกอบ

2.2 หลักสูตรนานาชาติ

ไทย

19 เม.ย. 2561

18 เม.ย. 2562

เอกสารประกอบ

3.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

17 พ.ค. 2555

16 พ.ค. 2562

เอกสารประกอบ

4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

12 พ.ย. 2558

10 พ.ย. 2565

เอกสารประกอบ

5.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

5.1.หลักสูตรปกติ

ไทย

9 ก.ค. 2558

8 ก.ค. 2564

เอกสารประกอบ

5.2 หลักสูตรทวิภาษา

ไทย

19 เม.ย. 2561

18 เม.ย. 2562

เอกสารประกอบ

6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

17 พ.ค. 2555

16 พ.ค. 2562

เอกสารประกอบ

7.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไทย

8 มี.ค. 2561

7 มี.ค. 2568

เอกสารประกอบ

8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

8 มี.ค. 2561

7 มี.ค. 2568

เอกสารประกอบ

9.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ไทย

10 พ.ย. 2559

7 ธ.ค. 2565

เอกสารประกอบ

10.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไทย

14 ก.ย. 2560

13 ก.ย. 2561

เอกสารประกอบ

11.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ไทย

8 ก.พ. 2561

7 ก.พ. 2562

เอกสารประกอบ

12.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ไทย

10 พ.ค. 2561

9 พ.ค. 2562

เอกสารประกอบ

13.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ไทย

11 ส.ค. 2559

ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ

14.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้าเหลียน

จีน

12 ก.พ. 2558

11 มี.ค. 2563

เอกสารประกอบ

15.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Medical University of Lublin

โปแลนด์

9 ก.พ. 2560

8 ก.พ. 2566

เอกสารประกอบ

16.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Poznan University of Medical Science

โปแลนด์

9 ก.พ. 2560

8 ก.พ. 2566

เอกสารประกอ

 

หมายเหตุ        -    สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะรับรองนิสิต/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว

                              -    สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะรับรองนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้นและมาสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาในช่วงเวลาดังกล่าว

                                                                                                                                                                                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561