ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินทันตแพทยสภา จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2561

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จานวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2561 นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์  ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่

การคัดสรร ในวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561
1. ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และสอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
2. การสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.
ผู้สอบโปรดนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตนเอง บรรจุโปรแกรม Microsoft Office มำเพื่อใช้ ในกำรสอบครั้งนี้