สมัครเข้าอบรมชี้แจงการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองกระบวนการพัฒนาคลินิคทันตกรรม


 

กําหนดการ

วันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา : 8.00 ถึง 16.30 น.
ค่าใช้จ่าย : ลงทะเบียน 1,500 บาท/ท่าน (รวมอาหารกลางวันแล้ว)

วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัครโดยลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ของทันตแพทยสภา www.dentalcouncil.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกข้อมูลส่งมาตามที่อยู่อีเมล์ tdca@dentalcouncil.or.th หรือโทรสาร 0 2951 0422 ภายในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 โดยทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จะได้รับคะแนนสะสมหน่วยกิจกรรมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา

2. ชำระค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ทันตแพทยสภา เลขที่ 142-1-01142-5 สาขากระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์ และให้แนบหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวมาพร้อมกับใบสมัครเข้าร่วมอบรมตามข้อ 1 ซึ่งทันตแพทยสภาจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้สมัคร ในวันอบรม

3. หากผู้เข้าร่วมอบรมประสงค์จะเข้าพักที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ขอให้ดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการสำรองห้องพักส่งให้โรงแรมโดยตรง http://www.centarahotelsresorts.com/th/centra/cgc/

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ และอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

1.ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาตามที่อยู่อีเมล์ tdca@dentalcouncil.or.th หรือโทรสาร 0 2951 0422 ภายในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560

2. ไม่รับลงทะเบียนหน้าห้องประชุม กรณีโอนค่าลงทะเบียนไม่ทัน ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา คุณสมหญิง จำเรียง ผู้ประสานงานทันตแพทยสภา โทรศัพท์ 0 2951 0420-1 ในเวลาราชการ

เอกสาร

โครงการอบรมชี้แจงการตรวจเยี่ยมและประเมิน TDCA

กำหนดการอบรม วันที่ 3 ก.พ. 2560

​​ใบสมัครโดยลงทะเบียนออนไลน์ (ลงทะเบียนออนไลน์คือช่องทางหลัก ต้องสมัครภายในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2560)

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมชี้แจงการตรวจเยี่ยม

แบบสำรองห้องพักโรมแรมเซ็นทราฯ

ตาราง

​​เวลา รายละเอียด
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม โดย ผศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา
09.30 – 12.00 น. Thai Dental Safety Goal & Guideline 2015 : Learning from errors
โดยวิทยากรรายนามดังนี้
 • ทันตแพทย์หญิงกุลยา รัตนปรีดากุล โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ สถาบันธัญญารักษ์
 • ทันตแพทย์หญิงศศิธร สุธนรักษ์ โรงพยาบาลเวชธานี
 • ทันตแพทย์หญิงเยาวพา จันทรบุตร โรงพยาบาลโพนทอง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Good Practice From Accredited Dental Clinics
โดย ผู้แทนจากโรงพยาบาลที่ผ่านการตรวจเยี่ยมและประเมิน ตามโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Quality Dental Clinic)ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐของทันตแพทยสภาร่วมกับสถาบันทันตกรรม จํานวน 3 แห่ง ดังนี้
 1. โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 2. โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
 3. โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
14.30 – 15.30 น. Self-Assessment and Accreditation Process
โดยวิทยากรรายนามดังนี้
 • ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ สถาบันธัญญารักษ์
 • ทันตแพทย์หญิงรมณีย์ ขัดเงางาม สถาบันทันตกรรม
15.30 – 16.30 น. Open Discussion
16.30 น. ปิดประชุม
หมายเหตุ อาหารว่างเช้าและบ่ายรับประทานในห้องประชุม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอมรมเข้าใจหลักการ Thai Dental Safety Goal & Guideline 2015 ขั้นตอนการ ดําเนินการและเครื่องมือในการพัฒนาคลินิกทันตกรรมให้มีคุณภาพ
 2. เพื่อสร้างเครือข่าย “คนทํางานคุณภาพ” สําหรับการเรียนรู้และพัฒนางานด้านคุณภาพบริการต่อไป

เนื้อหาการฝึกอบรม

 1. แนวคิดพื้นฐานของ Dental Safety Goal & Guideline 2015
 2. ตัวอย่างคลีนิคทันตกรรมที่ผ่านการรับรองแล้ว
 3. การประเมินตนเองและขั้นตอนการขอรับการประเมิน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

 1. ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม
 2. ทันตแพทย์ภาครัฐจากตัวแทนเขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (12 เขตบริการสุขภาพ เขตละ 4 คน)
 3. ทันตแพทย์เอกชนและจากหน่วยงานอื่นๆที่มีความสนใจ
 4. บุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาคลินิกทันตกรรมปลอดภัย