คณะอนุกรรมการ


คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ประธานกรรมการ

ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช

กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช

กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช

กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์สิทธิชัย วนจันทรรักษ์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์สุชิต พูลทอง

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พาสน์ศิริ นิศาลักษณ์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์

ทันตแพทย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทันตแพทย์คมสรรพ์ บุณยะสิงห์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทันตแพทย์ทะนง ฉัตรอุทัย

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทันตแพทย์หญิงยุพิน ส่งไพศาล

 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทันตแพทย์หญิง เจนจิรา ถิระวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทันตแพทย์หญิง ศิริรักษ์ นครชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทันตแพทย์หญิง อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทันตแพทย์ ธนภูมิ โอสถานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินฯ

ทันตแพทย์หญิง วิไลพร สุตันไชยนนท์

 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของทันตแพทยสภา

ประธานคณะอนุกรรมการ

ทันตแพทย์ หญิงแพร จิตตินันทน์

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์หญิง มยุรี ธนะทิพานนท์

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์ วรวิทย์ ใจเมือง

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์ วัฒนะ ศรีวัฒนา

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์หญิง ทายิกา ศรุติชาติ

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์ สัณห์ชัย จิรชาญชัย

อนุกรรมการ

ร้อยโทธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ

อนุกรรมการ และ เลขานุการ

ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ