สถิติของทันตแพทยสภา


จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นของทันตแพทยสภา ปี 2537 - 2560

ปี พ.ศ. 2537 2538 2539 2540 2541 2542
สมาชิกใหม่ 314 297 346 328 357 334
ยอดสะสม 4958 5255 5601 5929 6286 6620
ปี พ.ศ. 2543 2544 2545 2546 2547 2548
สมาชิกใหม่ 357 385 401 423 439 411
ยอดสะสม 6977 7362 7763 8186 8625 9036
ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 2554
สมาชิกใหม่ 454 423 406 441 468 626
ยอดสะสม 9490 9913 10319 10760 11228 11884
ปี พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559 2560
สมาชิกใหม่ 559 633 719 735 669 752
ยอดสะสม 12443 13076 13795 14530 15199 15951

อ่านสถิติเก่า

สถิติของทันตแพทยสภา

ปี 2537 - 2560

สถิติของทันตแพทยสภา

ปี 2513 - 2536

สถิติของทันตแพทยสภา

ปี 2511 - 2512