ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการออกหนังสือ อนุมัติบัตรและวุฒิบัตร

 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร 12 สาขา