ประกาศระเบียบข้อบังคับ ของทันตแพทยสภา


ข้อบังคับทันตแพทยสภา

ประกาศทันตแพทยสภา

ระเบียบทันตแพทยสภา

ระเบียนศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ