โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TDCA Forum 2018 "First step to TDCA, from Basic to Good Practices"


กําหนดการ

วันที่ : วันที่ 22-23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สถานที่ : โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง : โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
เวลา : 8.00 ถึง 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย : ลงทะเบียน 3,000 บาท/ท่าน (รวมอาหารกลางวันแล้ว)

วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัครโดยลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ของทันตแพทยสภา www.dentalcouncil.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกข้อมูลส่งมาตามที่อยู่อีเมล์ tdca@dentalcouncil.or.th หรือโทรสาร 0 2951 0422 ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จะได้รับคะแนนสะสมหน่วยกิจกรรมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา

2. ชำระค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ทันตแพทยสภา เลขที่ 142-1-01142-5 สาขากระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์ และให้แนบหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวมาพร้อมกับใบสมัครเข้าร่วมอบรมตามข้อ 1 ซึ่งทันตแพทยสภาจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้สมัคร ในวันอบรม

3. หากผู้เข้าร่วมอบรมประสงค์จะเข้าพักที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ขอให้ดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการสำรองห้องพักส่งให้โรงแรมโดยตรง

https://th.amari.com/donmuang/

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ และอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

1.ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาตามที่อยู่อีเมล์ tdca@dentalcouncil.or.th หรือโทรสาร 0 2951 0422 ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

2. ไม่รับลงทะเบียนหน้าห้องประชุม กรณีโอนค่าลงทะเบียนไม่ทัน ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา คุณสมหญิง จำเรียง ผู้ประสานงานทันตแพทยสภา โทรศัพท์ 0 2951 0420-1 ในเวลาราชการ

เอกสาร

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TDCA Forum 2018

2.กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ TDCA Forum 2018

​​3.ใบสมัครเข้าร่วมอบรมชี้แจงการตรวจเยี่ยม

ใบสมัครเข้าร่วมประชุม TDCA Forum ออนไลน์  ปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2561 หรือเมื่อจำนวนผู้สมัครเต็มยอดที่กำหนด

4.แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก

5.หนังสือเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6.หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

7.หนังสือเรียนปลัดกระทรวงกลาโหม

8.หนังสือเรียนอธิบดีกรมการแพทย์

9.หนังสือเรียนผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร

10.หนังสือเรียนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกแห่ง

11.หนังสือเรียนสมาคมและชมรมทันตกรรมทุกแห่ง

12.หนังสือเรียนสมาชิกทันตแพทยสภาและผู้สนใจงานพัฒนาคุณภาพบริการทันตกรรม

 


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอมรมเข้าใจหลักการ Thai Dental Safety Goal & Guideline 2015 ขั้นตอนการ ดําเนินการและเครื่องมือในการพัฒนาคลินิกทันตกรรมให้มีคุณภาพ
 2. เพื่อสร้างเครือข่าย "ทันตบุคลากรคุณภาพ” สําหรับการเรียนรู้และพัฒนางานด้านคุณภาพบริการทันตกรรม
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานบริการให้เข้ารับการเยี่ยมสำรวจและประเมินคลินิกทันตกรรม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ (1) Thai Dental Safety Goals & Guideline 2015 (2) ขั้นตอนการขอรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม (3) เครื่องมือประกอบการพัฒนาคุณภาพคลินิกทันตกรรม
 2. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพคลินิกทันตกรรมของสมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรม
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ได้อย่างถูกวิธี
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมโดยรวมเกินกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 180 คน ประกอบด้วย

 1. ทันตแพทย์และผู้สนใจงานพัฒนาคุณภาพบริการทันตกรรมจากภาครัฐและเอกชน
 2. ทันตแพทย์และผู้สนใจงานพัฒนาคุณภาพบริการทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์
 3. คณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม
 4. บุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาคลินิกทันตกรรมปลอดภัย