แนวทางการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม

ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม

(Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยคณะอนุกรรมการการศึกษาและพิจารณากำหนดเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม

ทันตแพทยสภา วาระที่ 9

...............................................

ตามที่คณะอนุกรรมการการศึกษาและพิจารณากำหนดเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม ประจำปี 2564 ได้ทำการพิจารณาทบทวนแก้ไขแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรมหรือ Dental Safety Goals & Guidelines 2015 เเละดำเนินการต่อในโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีสถานพยาบาลที่เคยผ่านการประเมินในระดับ TDCA ครบ 3 ปี และมีบางสถานพยาบาลต้องการกลับมารับการประเมินใหม่ คณะอนุกรรมการฯ จึงพิจารณาเเละได้มีการปรับเเก้ไขเพิ่มเติมในส่วนแบบฟอร์มประเมินตนเอง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม Thai Dental Safety Goals & Guidelines 2015 ทั้งนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานรองรับปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเน้นในหลักการสำคัญคือ การลดการฟุ้งกระจายและการทำปรับปรุงคุณภาพอากาศให้อยู่ในระดับปลอดภัย โดยมีกระบวนการทำงานตามลำดับดังนี้

  1. การประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาและพิจารณากำหนดเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม
  2. การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จากแนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015)
  3. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
  4. เปิดให้สมาชิกดาวน์โหลดเอกสารประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานเเละคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม(ฉบับเเก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อใช้เป็นเเนวทางปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ในการดำเนินการจะเเบ่งออกเป็นสี่ภาคส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานคือ

  1. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ระดับจังหวัด
  2. สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร
  3. สถานบริการกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร
  4. สถานพยาบาลในภาคเอกชน

โดยมีรายละเอียดแนวการปฏิบัติงานดังนี้

1. การตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ระดับจังหวัด

(1) ผู้แทนแต่ละจังหวัดร่วมกันปรึกษาหารือ และเสนอรายชื่อคณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประจำจังหวัด จำนวน 3 - 5 คน ตามความเหมาะสม โดยให้คณะตรวจเยี่ยมดังกล่าวมีองค์ประกอบ ดังนี้

(1.1) ผู้แทนทันตแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

(1.2) ผู้แทนทันตแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) หรือโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)

(1.3) ผู้แทนทันตแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)

(1.4) ผู้แทนทันตแพทย์จากหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลค่ายฯ เป็นต้น

(2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งรายชื่อตาม (1) มายังทันตแพทยสภา 3 ช่องทาง ดังนี้

(2.1) นำส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ของ สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา เลขที่ 88/19 ม.4 ชั้น 5 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

(2.2) ส่งทาง E-mail ของทันตแพทยสภา : tdca@dentalcouncil.or.th

(2.3) ส่งทางโทรสาร 02-580-7504

ทั้งนี้ หลังจากได้รับรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทันตแพทยสภาจะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประจำจังหวัด แล้วส่งคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวกลับไปยังสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดภายใน 15 วันทำการ

(3) คณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประจำจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งจากทันตแพทยสภาทำการประชาสัมพันธ์ และส่งเอกสารการประเมินผล พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ให้กับกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ โดยขอความร่วมมือดำเนินการใน รพศ./รพท. และ รพช. ทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(4) ขอความร่วมมือให้หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม หรือผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ จัดให้มีการประชุมภายในกลุ่มงานเพื่อประเมินตนเองตามเอกสารการประเมินผล และหาแนวทางพัฒนาพร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน ไปยังหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ ประจำจังหวัด

(5) คณะตรวจเยี่ยมฯ ประจำจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มงานทันตกรรมที่เข้าร่วมการรับตรวจเยี่ยม และประเมินคุณภาพฯ เพื่อให้ตรวจสอบผลการประเมิน ให้คำแนะนำ และหาแนวทางพัฒนา

(6) คณะตรวจเยี่ยมฯ ส่งเอกสารการประเมินผล ภายหลังการตรวจเยี่ยมให้กับคณะอนุกรรมการฯ ตาม 3 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น

(7) ทันตแพทยสภาจะออกใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็นคลินิกทันตกรรมที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ในระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอให้แต่ละจังหวัดกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานตามความเหมาะสม และขอความร่วมมือให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

2. การตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

(1) กรุงเทพมหานครร่วมกันปรึกษาหารือ และเสนอรายชื่อคณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 - 5 คน ตามความเหมาะสม โดยให้คณะตรวจเยี่ยมดังกล่าวมีองค์ประกอบ ดังนี้

(2) กรุงเทพมหานครส่งรายชื่อตาม (1) มายังทันตแพทยสภา 3 ช่องทาง ดังนี้

(2.1) นำส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ของ สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา เลขที่ 88/19 ม.4 ชั้น 5 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

(2.2) ส่งทาง E-mail ของทันตแพทยสภา : tdca@dentalcouncil.or.th

(2.3) ส่งทางโทรสาร 02-580-7504

ทั้งนี้ หลังจากได้รับรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทันตแพทยสภาจะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กรุงเทพมหานคร แล้วส่งคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวกลับไปยังกรุงเทพมหานครภายใน 15 วันทำการ

(3) ให้คณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กรุงเทพมหานครที่ได้รับการแต่งตั้งจากทันตแพทยสภาทำการประชาสัมพันธ์ และส่งเอกสารการประเมินผล พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ให้กับกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ

(4) ขอความร่วมมือให้หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม หรือผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ จัดให้มีการประชุมภายในกลุ่มงานเพื่อประเมินตนเองตามเอกสารการประเมินผล และหาแนวทางพัฒนาพร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน ไปยังหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ กรุงเทพมหานคร

(5) คณะตรวจเยี่ยมฯ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มงานทันตกรรมที่เข้าร่วมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ เพื่อให้ตรวจสอบผลการประเมิน ให้คำแนะนำ และหาแนวทางพัฒนา

(6) คณะตรวจเยี่ยมฯ ส่งเอกสารการประเมินผล ภายหลังการตรวจเยี่ยมให้กับคณะอนุกรรมการฯ ตาม 3 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น

(7) ทันตแพทยสภาจะออกใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็นคลินิกทันตกรรมที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอให้คณะตรวจเยี่ยมฯ กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานตามความเหมาะสม และขอความร่วมมือให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

3. การตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สถานบริการกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร

(1) ผู้แทนกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกันปรึกษาหารือ และเสนอรายชื่อคณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สถานบริการกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 - 5 คนต่อชุด ตามความเหมาะสม

(2) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งรายชื่อตาม (1) มายังทันตแพทยสภา 3 ช่องทาง ดังนี้

(2.1) นำส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ของ สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา เลขที่ 88/19 ม.4 ชั้น 5 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

(2.2) ส่งทาง E-mail ของทันตแพทยสภา : tdca@dentalcouncil.or.th

(2.3) ส่งทางโทรสาร 02-580-7504

ทั้งนี้หลังจากได้รับรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทันตแพทยสภาจะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แล้วส่งคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวกลับไปยังกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขภายใน 15 วันทำการ

(3) คณะตรวจเยี่ยมตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งจากทันตแพทยสภาทำการประชาสัมพันธ์ และส่งเอกสารการประเมินผล พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ให้กับกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ

(4) ขอความร่วมมือให้หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม หรือผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ จัดให้มีการประชุมภายในกลุ่มงานเพื่อประเมินตนเองตามเอกสารการประเมินผล และหาแนวทางพัฒนาพร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน ไปยังหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ

(5) คณะตรวจเยี่ยมฯ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มงานทันตกรรมที่เข้าร่วมการรับตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ เพื่อให้ตรวจสอบผลการประเมิน ให้คำแนะนำ และหาแนวทางพัฒนา

(6) คณะตรวจเยี่ยมฯ ส่งเอกสารการประเมินผล ภายหลังการตรวจเยี่ยมให้กับคณะอนุกรรมการฯ ตาม 3 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น

(7) ทันตแพทยสภาจะออกใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็นคลินิกทันตกรรมที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอให้คณะตรวจเยี่ยมฯ กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานตามความเหมาะสม และขอความร่วมมือให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

4. การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานเเละคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม (ฉบับเเก้ไขเพิ่มเติม) จากแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) ในสถานพยาบาล ในภาคเอกชน

ทันตแพทยสภาได้จัดทำเเนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางทันตกรรม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จากแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) เพื่อให้สถานพยาบาลปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จะไม่มีการออกไปตรวจประเมินและออกใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานพยาบาลในภาคเอกชน

 

........................................................