ผู้บริหารกรรมการ

กรรมการทันตแพทยสภา แต่ละคณะ จะดำรงตำแหน่งทุก 3 ปี ซึ่ง กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 เป็นคณะกรรมการปัจจุบัน
และจะดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2565


รายชื่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2565)

 

นายกทันตแพทยสภา

พันตำรวจโทพจนารถ  พุ่มประกอบศรี

อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง

ทันตแพทย์เผด็จ ตั้งงามสกุล

อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง

ทันตแพทย์ประดิษฐ์ เจษฎาไกรสร

เลขาธิการทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ

รองเลขาธิการทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

ประชาสัมพันธ์

ทันตแพทย์สัณห์ชัย จิรชาญชัย

เหรัญญิก

ทันตแพทย์ธารา ศิริไกร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางปิยะพันธ์ อุดมศิลป์ รองอัยการสูงสุด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางสมฤดี ธัญสิริ รองเลขาธิการ ศาลปกครอง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายชัยวัธน์ ประจงใจ กรรมการบริหารและนายทะเบียน สภาทนายความ

นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ทันตแพทย์ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์หญิงศศิธร ทวีเดช

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

พันเอกหญิงนริศา ธีรนิติ

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทันตแพทย์อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์

ทันตแพทย์หญิงชิดชนก ลีธนะกุล

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทันตแพทย์สำเริง อินกล่ำ

 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร

รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ

รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทันตแพทย์ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์

กรรมการ

ทันตแพทย์ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์

กรรมการ

ทันตแพทย์อินทรพล หอวิจิตร

กรรมการ

ทันตแพทย์นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพร

กรรมการ

ทันตแพทย์นิติพันธ์ จีระแพทย์

กรรมการ

ทันตแพทย์โกวิท พูลสิน

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงสุปราณี เอี่ยมรักษา

กรรมการ

ทันตแพทย์สืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์

กรรมการ

ทันตแพทย์โมฮัล ศกภูเขียว

กรรมการ

ทันตแพทย์จีระวัฒน์ บุตรโคตร

กรรมการ

ทันตแพทย์วัฒนา บุญอ่อน

กรรมการ

ทันตแพทย์สันติภาพ มีสวัสดิ์

กรรมการ

ทันตแพทย์สมศักดิ์ โอภาเจริญสุข

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงนุชจรีย์ ธรฤทธิ์

 

รายชื่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในแต่ละวาระมีดังต่อไปนี้

กรรมการทันตแพทยสภา วาระ 9 พ.ศ. 2562 - 2565

กรรมการทันตแพทยสภา วาระ 8 พ.ศ. 2559 - 2562