ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

                   มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่ทันตแพทยสภาให้การรับรอง (รอบล่าสุด)

 

ชื่อสถาบัน

 

ประเทศ

ระยะเวลาในการรับรอง

เอกสารในการรับรอง

เริ่มต้น

    สิ้นสุด

1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ไทย

9 มิ.ย. 2559

8 มิ.ย. 2566

เอกสารประกอบ

2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

2.1.หลักสูตรปกติ

ไทย

15 มี.ค. 2562 

14 มี.ค. 2569

เอกสารประกอบ

2.2 หลักสูตรนานาชาติ

ไทย

12 พ.ย. 2563

11 พ.ย. 2570

เอกสารประกอบ

3.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

15 มี.ค. 2562 

14 มี.ค. 2569

เอกสารประกอบ

4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

12 พ.ย. 2558

10 พ.ย. 2565

เอกสารประกอบ

5.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

5.1.หลักสูตรปกติ

ไทย

9 ก.ค. 2558

8 ก.ค. 2563

เอกสารประกอบ

5.2 หลักสูตรทวิภาษา

ไทย

12 พ.ย. 2563

11 พ.ย. 2570

เอกสารประกอบ

6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

12 ก.ย. 2562

11 ก.ย. 2569

เอกสารประกอบ

7.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไทย

8 มี.ค. 2561

7 มี.ค. 2568

เอกสารประกอบ

8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

8 มี.ค. 2561

7 มี.ค. 2568

เอกสารประกอบ

9.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ไทย

10 พ.ย. 2559

7 ธ.ค. 2565

เอกสารประกอบ

10.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไทย

15 มี.ค. 2562

14 มี.ค. 2565

เอกสารประกอบ

11.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ไทย

12 พ.ย. 2563

11 พ.ย. 2570

เอกสารประกอบ

12.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ไทย

15 พ.ย. 2562

14 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบ

13.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ไทย

12 พ.ย. 2563

11 พ.ย. 2564

เอกสารประกอบ

14.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไทย

12 ก.ย. 2562

11 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ

15.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ไทย

12 ก.ย. 2562

11 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ

16.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ไทย

14 พ.ย. 2562

13 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบ

17.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

จีน

13 ธ.ค. 2561

12 ธ.ค. 2564

เอกสารประกอบ

18.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Medical University of Lublin

โปแลนด์

9 ก.พ. 2560

8 ก.พ. 2566

เอกสารประกอบ

19.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Poznan University of Medical Science

โปแลนด์

9 ก.พ. 2560

8 ก.พ. 2566

เอกสารประกอ

 

หมายเหตุ        -    สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะรับรองนิสิต/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว

                              -    สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะรับรองนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้นและมาสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาในช่วงเวลาดังกล่าว

                                                                                                                                                                                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563