ประวัติความเป็นมา


วันก่อตั้งของทันตแพทยสภา

ทันตแพทยสภามีฐานะเป็นนิติบุคคลและก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2537 ตามกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537”


ทันตแพทยสภามีวัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทย์
 2. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
 3. ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
 4. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
 5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข
 6. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข
 7. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย

บทบาทและหน้าที่ของทันตแพทยสภา

 1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 2. วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในการที่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม คือ
  2.1 ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
  2.2 ว่ากล่าวตักเตือน
  2.3 ภาคทัณฑ์
  2.4 พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 2 ป
  2.5 เพิกถอนใบอนุญาต
 3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
 4. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรม
 5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน (4)
 6. ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพทันตกรรม
 7. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา

ความหมายของวิชาชีพทันตกรรม

 1. วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์
 2. เกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด หรือการป้องกัน
  2.1 โรคฟัน
  2.2 โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน
  2.3 โรคอวัยวะในช่องปาก
  2.4 โรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร
 3. การกระทำทางศัลยกรรม และการกระทำใดๆ ในการบำบัด บูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร
 4. การทำฟันในช่องปาก

องค์ประกอบของทันตแพทยสภา

คณะกรรมการทันตแพทยสภา ประกอบด้วยจำนวนคณะกรรมการซึ่งมีแหล่งที่มาของกรรมการ 3 แหล่ง รวม 32 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
*เริ่มใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่ วาระ 6 (พ.ศ.2553-2556)

 1. กรรมการโดยตรง รวม 11 คน
  1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 คน
  1.2 นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 1 คน
  1.3 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 9 คน
 2. กรรมการโดยการแต่งตั้งจาก 3 กระทรวง รวม5 คน
  2.1 กระทรวงสาธารณสุข 3 คน
  2.2 กระทรวงกลาโหม 1 คน
  2.3 กระทรวงมหาดไทย 1 คน
 3. กรรมการจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกทันตแพทยสภา รวม 16 คน