ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ขอเชิญสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นการออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒)

บันทึกหลักการและเหตุผล <------ อ่านได้ที่นี่

สรุปสาระสำคัญร่างกฎกระทรวง <------ อ่านได้ที่นี่

(ร่าง )กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ 2) <------ อ่านได้ที่นี่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น >>>>ได้ที่นี่<<<<

 

ระยะเวลา ร่วมแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่ 2 เมษายน  - 2 พฤษภาคม 2564