ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทันตแพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อในคลินิกทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ได้เข้าประชุมเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติงานรักษาทางทันตกรรมตามแนวทางมาตรการผ่อนปรนของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับหน่วยงานดังนี้ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์ทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุข สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้มีมติร่วมกันเพื่อออกประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://dentalcouncil.or.th/images/uploads/file/MF5PQXQLIC0PBD17.pdf

ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและตามข้อมูลทางวิชาการที่เปลี่ยนไป ทันตแพทยสภาจึงขอให้ท่านติดตามประกาศของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ทันตแพทยสภาวาระที่ 9