ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ช่วงบ่ายของ วันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา  
ทันตแพทยสภาวาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2562) ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดโลโก้เพื่อการรับรองคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Thai Dental Clinic Accreditation หรือ TDCA) โดย ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทันตแพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ร่วมกับสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดทำโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015 เพื่อพัฒนาสู่ Thai Dental Clinic Accreditation เป็นการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการทางทันตกรรมให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ และมีความเป็นสากล สร้างความมั่นใจและคุ้มครองสิทธิแก่ผู้รับบริการทันตกรรมให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ในครั้งนี้มีผู้ส่งโลโก้เข้าประกวดทั้งสิ้น 55 ผลงานและผลการตัดสินการประกวดโลโก้ ฯ เป็นดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานของนายจิระศักดิ์ กัณตีเลิศ 

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ได้แก่ ผลงานของนายบำรุง อิศรกุล 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณได้แก่ ผลงานของ

1.นายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล

2.นายพิษณุ พัฒนสุทธิชลกุล

3.นายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม

ทันตแพทยสภาขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่สนใจในโครงการนี้และส่งผลงานเข้าประกวด และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ ท่านสามารถติดตามชมได้ทางวีดีโอบันทึกรายการสด (Facebook lives) ในช่องทางเฟซบุ๊ก ; Thai Dental Council

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย