ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. 

คณะกรรมการทันตแพทยวาระ ๘ นำโดย ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจนายกทันตแพทยสภา วาระ ๘ ได้ทำการส่งมอบงานแก่ พันตำรวจโทพจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา วาระ ๙ และ ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล อุปนายกคนที่ ๑ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการทำงานระหว่างวาระเป็นไปอย่างราบรื่น อาทิ

๑. ภารกิจด้านการศึกษา

๒. ภารกิจของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม(ศ.ป.ท.)

๓. ภารกิจของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (CDEC)

๔. ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

๕. ภารกิจในการพัฒนาคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Thai Dental Credit Accreditation : TDCA)

๖. ภารกิจด้านจรรยาบรรณ

๗. ความก้าวหน้าในการแก้ไข พรบ.วิชาชีพทันตกรรม

๘. ภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์

๙. สรุปสถานะทางการเงิน ฯลฯ

เพื่อสร้างความต่อเนื่องและประโยชน์กับการพัฒนาวิชาชีพ โดยได้มอบแฟ้มและสรุปสาระสำคัญของงานในด้านต่าง ๆไว้ในโอกาสนี้