คณะอนุกรรมการ


คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ประธานกรรมการ

ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช

กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล

กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์อินทรพล หอวิจิตร

กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ

กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์สันติภาพ มีสวัสดิ์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์สุชิต พูลทอง

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทันตแพทย์ทศพล ปิยะปัทมินทร์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์

ทันตแพทย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทันตแพทย์คมสรรพ์ บุณยะสิงห์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทันตแพทย์ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทันตแพทย์หญิงยุพิน ส่งไพศาล

 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทันตแพทย์หญิง เจนจิรา ถิระวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทันตแพทย์หญิง ศิริรักษ์ นครชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทันตแพทย์หญิง อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทันตแพทย์ ธนภูมิ โอสถานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินฯ

ทันตแพทย์หญิง วิไลพร สุตันไชยนนท์

 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของทันตแพทยสภา

ประธานคณะอนุกรรมการ

ทันตแพทย์สัณห์ชัย จิรชาญชัย

ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

ทันตแพทย์ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์ศุภชัย สุพรรณกุล

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์หญิงนุชจรีย์ ธรฤทธิ์

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์หญิงธฤตา สุวรรณาศรัย

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์ชญปัฒณ์ ซิมสุชิน

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์โมฮัล ศกภูเขียว

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์หญิงกมลชนก เดียวสุรินทร์

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์หญิงสุพัณทกา สายรัตน์

อนุกรรมการ

ทันตแพทย์หญิงสุภาวดี รัตนา

อนุกรรมการ และ เลขานุการ

ทันตแพทย์อธิวัฒน์ ขัดงาม