สารจากคณะกรรมการ


ประเด็นร้อนเรื่องเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม

ตามที่ทันตแพทยสภา ได้นำเสนอผลการหารือร่วมกับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณู ในการประชุมกรรมการทันตแพทยสภาในวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดย ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภาได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม และสภาได้นำมาเผยแพร่ผ่าน FB ในวันเดียวกัน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ โดยมีผลการหารือดังนี้

  1. ให้มีการขึ้นทะเบียนเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมหรือเครื่องเอ็กซเรย์ทางทันตกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุม การติดตามเพื่อความปลอดภัยในระดับชาติ โดยมีค่าขึ้นทะเบียนในอัตรา 1,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี
  2. ทันตแพทย์สามารถทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO- Radiation Safety Officer) ได้ โดยไม่ต้องสอบ เนื่องจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมีการเรียนการสอนความรู้ด้านรังสีอยู่แล้ว ซึ่งสภาวิชาชีพจะส่งหลักสูตรให้ ปส.พิจารณาว่ายังมีส่วนขาดด้านใด และจะมีการให้ความรู้เพิ่มในส่วนที่ขาด แต่หากจะมอบให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ทันตแพทย์เป็นผู้ดูแล จะต้องสอบประเมินเพื่อเป็นผู้ดูแล
  3. .ปส.จะทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard procedure) ในการทำงานทางรังสี เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ซึ่งอาจกำหนดไว้ในการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และในอนาคตอาจจะมีการสุ่มตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ทันตแพทยสภาได้ทำหนังสือขอบคุณ รมว.วท. และได้ทวนมติการประชุมทั้งสามข้อไปอีกครั้ง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการจาก ก.วท. แต่เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้า หน่วยงานราชการทุกแห่งมีภารกิจในการตระเตรียมพระราชพิธีและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงต้องรอเวลา และเมื่อได้หนังสืออย่างเป็นทางการแล้ว ทันตแพทยสภาจะได้แจ้งต่อสมาชิกอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทราบแนวทางการปฎิบัติที่ชัดเจน

จากมติข้อที่ 2 ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันว่า "ทันตแพทย์สามารถเป็น RSO ได้โดยไม่ต้องสอบ" เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอเรียนให้สมาชิกทราบและดำเนินการดังนี้

  1. ทันตแพทย์ที่ยังไม่ได้สมัครสอบ ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึง RSO
  2. ทันตแพทย์ที่สมัครสอบไปแล้ว ให้เป็นดุลยพินิจของสมาชิกในการดำเนินการ
  3. ทันตแพทยสภาจะร่วมกับ ก.วท.ในการร่างกฎกระทรวงให้เป็นไปตามมติวันที่ 13 ตุลาคม 2559

อนึ่ง ความกังวลใจของสมาชิกกรณี RSO ต้องอยู่ประจำคลินิกตลอดเวลา หากเจ้าหน้าที่มาตรวจไม่พบจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย และจะมีการบังคับให้มี RSO หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องหรือไม่นั้น น่าจะได้ข้อยุติจากกรรมการร่างกฎกระทรวง โดยจะมีผู้แทนจาก ก.วท./ ปส. และทันตแพทยสภา ซึ่งทันตแพทยสภาจะเชิญทันตแพทย์ที่สนใจจากกลุ่มต่างๆ (ทันตอาสา คลินิกร้อยล้าน Orthodontic learning ฯลฯ) มาร่วมกันพิจารณา

หากมีความก้าวหน้าในการดำเนินการ ทันตแพทยสภาจะเรียนแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะ ต่อไป

วันที่ 24 ตุลาคม 2559


อ่านสารจากคณะกรรมการฉบับเก่า

สรุปผลการเดินทางไปไปเยี่ยมสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร

7 ส.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องเอกซเรย์ ต่อ

26 ก.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง การเจรจาเรื่องเอ็กซเรย์รอบที่ 4

28 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 3

19 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 2

16 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 1

10 ธ.ค. 2559

ประเด็นร้อนเรื่องเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม

24 ต.ค. 2559