สารจากคณะกรรมการ


นายกทันตแพทยสภารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องเอกซเรย์ ต่อ

เรียนเพื่อนทันตแพทย์ทุกท่านครับ

ผมขอรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องเอกซเรย์ ให้ทุกท่านได้ทราบครับ เรื่องนี้มีการ พูดคุย ประชุมและ เจรจามาเกือบปีแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ 

ข้อเสนอของทันตแพทยสภาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ

  1. ขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกกฎกระทรวงยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ ทางทันตกรรมไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559
  2. ให้เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมได้รับการตรวจมาตรฐานเครื่องและการติดตั้งใช้งานและขึ้นทะเบียนผ่านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  3. ทันตแพทยสภาจะควบคุมดูแลมาตรฐานการใช้เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมของทันตแพทย์ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนและผู้ใช้เครื่อง

ทั้งนี้ได้มีการเจรจากันกับปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมห้าครั้ง หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์สามครั้ง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในทางราชการของ สปท คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน และล่าสุดเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการทฤษฎีกาคณะที่ 5 นอกจากนี้ ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี โดยขอให้ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมทั้ง Intra oral และ Extra oral ออก ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายนี้ และเพื่อให้เกิดความชัดเจน คณะกรรมการทันตแพทยสภาในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ได้มีมติให้ยึดตามข้อเสนอของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ให้คำนิยามเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม รวม Conebeam CT ด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมากและมีรังสีต่ำใกล้เคียงกับเครื่อง Orthopan


สัปดาห์ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้หารือเรื่องกฎกระทรวงที่ร่างขึ้นโดย กำหนดยกเว้นให้เฉพาะเครื่องเอกซเรย์ชนิด Intraoral (ไม่รวมเครื่องเอกซเรย์แบบมือถือ) ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขประกอบอีก 4-5 ข้อซึ่งเป็นรายละเอียดและต้องมีการเจรจากันต่อไปอีก ทั้งหมดนั้นคือการดำเนินการตลอด 10 เดือนกว่าที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทันตแพทยสภาได้ทำหนังสือไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้มีการแก้ไข พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เพื่อปรับให้มีความเหมาะสมกับการบังคับใช้กับเอกซเรย์ทางทันตกรรม 

จึงขอเรียนว่า ในขณะนี้ ปัญหาเรื่องเครื่องเอกซเรย์ยังไม่มีข้อยุติ หากมีความคืบหน้าประการใดผมจะเรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปครับ 

ส่วนเรื่องการขอให้กรมสนับสนุนบริการสาธารณสุขยกเลิกข้อกำหนดที่บังคับให้คลินิกทันตกรรมทุกแห่งต้องมีเครื่องเอ็กซเรยใช้ในคลินิก ทันตแพทยสภาได้ดำเนินการประสานกับสำนักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์แล้ว

สิ่งที่สำคัญผมอยากเรียนให้ทราบและให้ท่านสมาชิกทุกท่านปฏิบัติในตอนนี้ คือ ขอให้ทันตแพทย์ทุกท่านที่มีคลินิกและมีเครื่องเอกซเรย์อยู่ในครอบครอง ยื่นคำขอให้ เจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาตรวจมาตรฐานเครื่องและการติดตั้งการใช้งาน ได้เลยในขณะนี้ โดยไม่ต้องรอให้เรื่องนี้ยุติก่อน เพราะไม่ว่าผลการเจรจาจะออกมาอย่างไรก็ตามเครื่องเอกซเรย์ทุกเครื่องจะต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่แล้ว

โดยท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการได้โดย หากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดต่อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0-2951-0000 , 0-2589-9850-8 ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ประจำอยู่ในเขตต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขได้

พวกเราต้องแสดงให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเห็นว่า ทันตแพทย์มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมที่จะให้บริการอย่างมีมาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในคลินิกด้วย หากดำเนินการแล้วเกิดข้อขัดข้องประการใด ขอให้แจ้งมายังทันตแพทยสภาได้เลยครับ


วันนี้วิชาชีพทันตแพทย์ต้องมีความสามัคคี รวมพลังเพื่อร่วมกันเจรจาต่อรอง กับการออกกฎหมายที่มีการกำหนดโทษไม่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะแสดงให้สาธารณชนได้เห็นถึงมาตรฐานและความรับผิดชอบของวิชาชีพเราที่มีต่อสังคม

ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ
นายกทันตแพทยสภา
26 กรกฎาคม 2560


อ่านสารจากคณะกรรมการฉบับเก่า

สรุปผลการเดินทางไปไปเยี่ยมสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร

7 ส.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องเอกซเรย์ ต่อ

26 ก.ค. 2560

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง การเจรจาเรื่องเอ็กซเรย์รอบที่ 4

28 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 3

19 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุย(ต่อ)เรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 2

16 ธ.ค. 2559

นายกทันตแพทยสภา คุยเรื่อง ต่ออายุใบอนุญาต ตอนที่ 1

10 ธ.ค. 2559

ประเด็นร้อนเรื่องเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม

24 ต.ค. 2559