ระบบตรวจสอบรายชื่อและยืนยันที่อยู่รับเอกสาร
ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการทันตแพทยสภา
วาระที่ 9 (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)