ผู้บริหารกรรมการ

กรรมการทันตแพทยสภา แต่ละคณะ จะดำรงตำแหน่งทุก 3 ปี ซึ่ง กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 เป็นคณะกรรมการปัจจุบัน
และจะดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562


รายชื่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559 - 2562)

 

นายกทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ

อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง

ทันตแพทย์ ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 

อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง

ทันตแพทย์ ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

เลขาธิการทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

รองเลขาธิการทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช

ประชาสัมพันธ์

ทันตแพทย์ หญิงแพร จิตตินันทน์

เหรัญญิก

พันตำรวจเอกพิมล บำรุง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

พลโทพิศาล เทพสิทธา

นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์บุญชู สุรีย์พงษ์

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

พลตรีพิชยเทพ จิระวัฒน์

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ทันตแพทย์หญิงกัลยา ลีลาปิยมิตร

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ทพ.นฤมนัส คอวนิช

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.วรานันท์ บัวจีบ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์

รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวณิช

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทพ.ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล

กรรมการ

ทันตแพทย์เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

กรรมการ

ทันตแพทย์ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงเจนจิรา ถิระวัฒน์

กรรมการ

ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช

กรรมการ

ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน

กรรมการ

ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช

กรรมการ

ทันตแพทย์กิตติคุณ บัวบาน

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล

กรรมการ

ร้อยโทธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ

กรรมการ

ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ

กรรมการ

ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ

 

รายชื่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในแต่ละวาระมีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559 - 2562)