ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

                               มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่ทันตแพทยสภาให้การรับรอง

 

ชื่อสถาบัน

 

ประเทศ

ระยะเวลาในการรับรอง

เอกสารในการรับรอง

เริ่มต้น

    สิ้นสุด

1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ไทย

9 มิ.ย. 2559

8 มิ.ย. 2566

เอกสารประกอบ

2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

2.1.หลักสูตรปกติ

ไทย

15 มี.ค. 2562 

14 มี.ค. 2569

เอกสารประกอบ

2.2 หลักสูตรนานาชาติ

ไทย

14 ก.พ. 2562

14 ก.พ. 2563

เอกสารประกอบ

3.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

15 มี.ค. 2562

14 มี.ค. 2569

เอกสารประกอบ

4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

11 พ.ย. 2558

10 พ.ย. 2565

เอกสารประกอบ

5.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

5.1.หลักสูตรปกติ

ไทย

9 ก.ค. 2558

8 ก.ค. 2564

เอกสารประกอบ

5.2 หลักสูตรทวิภาษา

ไทย

15 มี.ค. 2562

14 มี.ค. 2563

เอกสารประกอบ

6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

31 ต.ค. 2562

30 ต.ค. 2569

เอกสารประกอบ

7.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไทย

8 มี.ค. 2561

7 มี.ค. 2568

เอกสารประกอบ

8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

8 มี.ค. 2561

7 มี.ค. 2568

เอกสารประกอบ

9.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ไทย

10 พ.ย. 2559

7 ธ.ค. 2565

เอกสารประกอบ

10.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไทย

15 มี.ค. 2562

14 มี.ค. 2565

เอกสารประกอบ

11.สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ไทย

15 มี.ค. 2562

14 มี.ค. 2563

เอกสารประกอบ

12.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ไทย

ไม่รับรอง   หลักสูตร  ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2562

ไม่รับรองหลักสูตร  ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2562

เอกสารประกอบ

13.สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ไทย

15 มี.ค. 2562

14 มี.ค. 2563

เอกสารประกอบ
  14.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไทย 12 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2563 เอกสารประกอบ
  15.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย 12 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2563 เอกสารประกอบ
  16.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไทย 14 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2563 เอกสารประกอบ

17.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้าเหลียน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

12 ก.พ. 2558

11 มี.ค. 2563

เอกสารประกอบ

18.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Medical University of Lublin

โปแลนด์

9 ก.พ. 2560

8 ก.พ. 2566

เอกสารประกอบ

19.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Poznan University of Medical Science

โปแลนด์

9 ก.พ. 2560

8 ก.พ. 2566

เอกสารประกอบ
  20.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 13 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2564 เอกสารประกอบ

 

หมายเหตุ        -    สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะรับรองนิสิต/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว

                              -    สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะรับรองนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้นและมาสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาในช่วงเวลาดังกล่าว

                                                                                                                                                                                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562