ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

เหตุการณ์

ณ คลินิกทันตแพทย์พอดี ในวันที่อากาศขมุกขมัวปานกลาง ช่วงเวลาบ่ายไม่แก่นัก ทันตแพทย์พอดี เจ้าของคลินิก ตรวจสุขภาพในช่องปากของ น.ส.กลิ่นดี แล้วได้แจ้งผลการตรวจให้ น.ส.กลิ่นดี ทราบว่ามีฟันผุต้องอุด 10 ซี่และมีหินปูนเล็กน้อย จะให้หมอรักษาให้หมดเลยหรือไม่ น.ส.กลิ่นดี ตอบว่า หนูไม่ค่อยมีเวลามาหาหมอได้บ่อย วันนี้ตั้งใจลางานมาแล้ว จึงอยากให้หมอรักษาให้หมดเลยค่ะ คุณหมอพอดีจึงตอบ น.ส.กลิ่นดีไปว่า หมอว่างพอดี จะให้ทำหมดเลยก็ได้ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงก็เสร็จสมบูรณ์

รักษาเสร็จก็ได้เขียนค่ารักษาให้ผู้ช่วยฯไปเก็บเงินที่เคาน์เตอร์ด้านนอก ผู้ช่วยฯ บอกกับ น.ส.กลิ่นดีว่า ค่าทำฟันทั้งหมดเป็นเงิน 10000 บาท พอดี น.ส.กลิ่นดีทำท่าเหมือนลมจะใส่ และเหมือนจะอยากกลายเป็น น.ส.กลิ่นเหม็นทันที เพราะได้กลิ่นไม่ค่อยดี บ่นว่าทำไมแพงจัง พร้อมทั้งขอดูรายการค่ารักษา ผู้ช่วยฯจึงแจกแจงค่ารักษาให้ฟังว่า รายการที่คุณหมอรักษามีดังนี้

  • อุดฟันด้วยสีโลหะ ทั้งหมด 5 ซี่ๆละ 800 บาท เป็นเงิน 4000 บาท
  • อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ใช้เครื่องฉายแสง 5 ซี่ๆ ละ 1000 บาท เป็นเงิน 5000 บาท
  • ขูดหินปูนทั้งปากเป็นเงิน 1000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด 10000 บาท พอดี น.ส.กลิ่นดี บอกกับผู้ช่วยฯ ว่า อุดฟันไม่น่าจะเกินซี่ละ 500 บาท และขูดหินปูนก็ไม่น่าจะเกิน 500บาท ดังนั้นจะจ่ายให้ 5500 บาท เท่านั้น ที่เหลืออยากได้ให้ไปฟ้องเอา น.ส.กลิ่นดี ยังบ่นต่อว่าร้านนี้เอาเปรียบคนไข้ ค่ารักษาเท่าไรไม่บอกก่อน อัตราค่ารักษาก็ไม่ติดไว้ให้คนไข้ดู คอยดูนะจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องทันตแพทยสภา พูดเสร็จ น.ส.กลิ่นดีก็ควักเงินออกมาจ่าย 5500 บาท แล้วผลุนผลันออกคลินิกไป

การวิเคราะห์

ก่อนอื่นคงต้องดูว่าที่บอกว่า “ให้รักษาให้หมดเลย” มีการให้รายละเอียดมากน้อยแค่ไหน ข้อมูลที่ผู้รับบริการได้รับนั้นเพียงพอต่อการตัดสินใจในการรับการรักษาหรือไม่ ตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย ข้อ3 ในที่นี้ไม่มีรายละเอียด คงวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีนี้ไม่ได้ ส่วนการที่มาบอกราคาให้ผู้รับบริการทราบตอนหลังได้ไหมเอ่ย ?

นั่นสินะ ทำไมไม่บอกตั้งแต่จะเริ่มรักษา ก็ผู้รับบริการไม่ได้ร้องขอก่อนรับการรักษา แต่มาร้องขอหลังการรักษา ก็แจกแจงให้ทราบแล้วไงว่าได้รักษาอะไรไปบ้าง ราคาแต่ละประเภทคิดเป็นจำนวนเท่าใด รวมแล้วเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ในหมวด 2 การประกอบวิชาชีพ ข้อ 20 ไม่ได้ร้องขอ ตอนแรกก็เลยไม่ได้บอกพอมาร้องขอหลังรักษาเสร็จเขาก็แจกแจงรายการต่างๆ ให้ทราบแล้ว ก็เลยกลายเป็นว่าเกือบๆ จะผิดนะในข้อนี้ และรักษามากมายขนาดนี้ถือว่าเป็นการรักษาโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองของผู้รับบริการตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ในหมวด 2 การประกอบวิชาชีพ ข้อ 8 หรือไม่

ในที่นี้เกี่ยวพันกับรายละเอียดในการให้การรักษาซึ่งจากข้อมูลไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนพอจึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำการรักษาแบบสิ้นเปลืองเกินไปหรือเปล่า อีกประเด็นหนึ่งต้องดูต่อไปว่า มีการแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วยไว้ด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ในมาตรา 32 แน่นอน

ส่วนเรื่องที่ผู้รับบริการบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอา ถามว่าฟ้องได้ไหม ตอบว่าฟ้องได้ตามกฎหมายแพ่งที่มีอายุความ 2 ปีนับจากวันที่เกิดเรื่อง แต่ถ้าถามว่าจะฟ้องดีหรือไม่ ถ้าจะให้แนะนำโดยใช้วิจารณญาณแล้วก็เห็นว่าไม่น่าฟ้อง แต่อันนี้ก็แล้วแต่จะคิดก็แล้วกันนะ

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ประกอบการวิเคราะห์

  1. จากข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 ในหมวด 2 การประกอบวิชาชีพ ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย และในหมวด 2 การประกอบวิชาชีพ ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงสาระสำคัญของการให้บริการทางวิชาชีพทันตกรรม เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการบำบัดรักษาของผู้ป่วยและต้องแจ้งค่าบริการให้ผู้ป่วยทราบเป็นรายการว่าแต่ละรายการเป็นจำนวนเงินเท่าใด รวมทั้งสิ้นเท่าใด เมื่อได้รับการร้องขอ
  2. จากพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ในมาตรา 32 ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนั้น (1) ชื่อสถานพยาบาล (2) รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ......ทันตกรรม......ซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนั้น (3) อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิผู้ป่วยที่สถานพยาบาลต้องแสดง
  3. คำประกาศสิทธิผู้ป่วย ข้อ3 ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเพียงพอ และเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจำเป็น ข้อเสนอแนะ ง่ายมากๆ ก็แค่แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิของผู้ป่วย แต่แค่นั้นยังไม่พอก็คงต้องบอกเล่าเก้าสิบให้ผู้รับบริการทราบถึงรายละเอียดต่างๆในการรักษาด้วยว่าจะทำอะไรบ้าง ขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้วห้ามลืมบอกเรื่องราคาค่ารักษาด้วย อุดฟัน ขูดหินปูน ฯลฯ เป็นเงินเท่านี้ ก็น่าจะทำให้บรรยากาศดีขึ้นอีกเยอะเลย

ข้อคิดสะกิดเตือน(ใจ)

ความพอดีของชีวิตอยู่ที่ไหน การคิดราคาที่เหมาะสมก็อยู่ที่นั่น ทันตแพทย์เวลาเปิดคลินิกอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งของชีวิต ให้เอาสุขภาพอนามัยของคนไข้ เอาสุขภาพในช่องปากของคนไข้เป็นตัวตั้ง เรื่องหาเงินหาทองใครก็อยากได้ทั้งนั้น เอาให้พอมีกินพอใช้จ่าย อย่าโหดมากจะยากนาน