ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ภาคปฏิบัติ) ฯ ครั้งที่ 1/2559