ประกาศคณะกรรมการ ศ.ป.ท.

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ภาคปฏิบัติ)ฯ ประจำปี 2559