ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ชั้น 6 อาคารสถาบันทันตกรรม อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์  ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่


สอบสัมภาษณ์

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 09.00 น.
ณ สำนักงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร