ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและนิติกร 2560

ด้วยทันตแพทยสภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ทันตแพทยสภา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และตําแหน่งนิติกร ดาวน์โหลด์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

  1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จํานวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด์ใบสมัครได้ที่นี่
  2. ตําแหน่งนิติกร จํานวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด์ใบสมัครได้ที่นี่

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์
ได้ที่สํานักงานเลขาธิการ ทันตแพทยสภา
ชั้น 6 อาคารสถาบันทันตกรรม ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 953 0420 ถึง 1
ในวันและเวลาราชการ2