ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง ผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563