ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศ ศ.ป.ท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถาบันสอบ เพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ภาคปฏิบัติ)ฯ ครั้งที่ 1/2559