ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาระบบคุ้มครองบริโภคทางทันตกรรม

ร่างเอกสารหลักการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม คลิกทีนี่

ร่างมติการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม คลิกทีนี่