ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดโลโก้ (TDCA) ของทันตแพทยสภา

โครงการประกวดโลโก้ (TDCA)

ของทันตแพทยสภา

...........................................................

หลักการและเหตุผล

ตามที่ทันตแพทยสภา วาระที่ 8 ได้จัดทำโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) เพื่อพัฒนาสู่ Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA) ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม ร่วมกับสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการทางทันตกรรม ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ และมีความเป็นสากล สร้างความมั่นใจ และคุ้มครองสิทธิแก่ผู้รับบริการทันตกรรมให้ได้รับบริการที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน ขณะนี้การดำเนินการได้รับความสนใจและได้รับการยอมรับจากสมาชิก มีคลินิกทันตกรรมเอกชนผ่านการประเมิน

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพฯ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแก่สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คลินิกเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการประกวดโลโก้ TDCA เพื่อใช้ในกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสร้างเสริมคุณภาพคลินิกทันตกรรมเอกชนของทันตแพทยสภา สู่สาธารณะ

2. เพื่อให้เกียรติและกำลังใจคลินิกที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพของทันตแพทยสภา

3. คุ้มครองสิทธิแก่ผู้รับบริการทันตกรรมให้ได้รับบริการที่ได้คุณภาพในอนาคต

4. เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

กลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชนทั่วไปผู้มีความรู้ ความสามารถด้านออกแบบ

วิธีการดำเนินงาน

- ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโลโก้ TDCA ตามสื่อต่างๆ ของทันตแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

2. ไม่จำกัด อายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงาน ได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญญาลักษณ์โครงการประกวดโลโก้ TDCA

 1. ตราสัญญาลักษณ์ที่ออกแบบต้องไม่คล้ายคลึงหรือลอกเลียนแบบตราสัญญาลักษ์โครงการอื่น นำเสนอโดดเด่น เรียบง่าย น่าจดจำ เข้าใจง่าย และมีความเป็นสากล
 2. ตราสัญญาลักษณ์ที่ออกแบบต้องมีคำว่า TDCA อยู่ด้วยควรแสดงและสื่อถึงโครงการฯ เช่น ภาพที่สื่อถึงการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม
 3. ส่งผลงานในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ เท่านั้น (ใช้นามสกุลไฟล์ jpeg, gif, png, pdf หรือ ai ขนาดไม่เกิน 3 เมกะไบต์) เข้ามาที่ dent11@dentalcouncil.or.th โดยใส่หัวขัอ “Logo Contest” พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล ข้อมูลที่สะดวกในการติดต่อกลับโดยผู้ที่ส่งผลงานต้องส่งแนวความคิด ที่ใช้ในการออกแบบบรรยายพอสังเขปมาพร้อมกับตราสัญญาลักษณ์ที่ออกแบบ เพื่อประกอบ การพิจารณาเนื้อหาต้องอธิบายความหมายของตราสัญญาลักษณ์ที่ออกแบบและนำเสนอ อย่างชัดเจน 5 10 บรรทัด
 4. เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ภาพหรือสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และไม่เคยเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ มาก่อน หากพบการละเมิดเงื่อนไขข้อนี้จะถูกตัดสิทธิ์และถอนรางวัลคืน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การพิจารณาตัดสิน

 • การพิจารณาตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  1. เนื้อหา พิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวด ความสอดคล้องของเนื้อหา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการนำเสนอผลงาน
  2. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ ความกลมกลืน ความเรียบร้อย และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
  3. อารมณ์และความรู้สึก พิจารณาจากอารมณ์และความรู้สึกร่วมที่ได้รับเมื่อได้ชื่นชมผลงานชิ้นนั้นๆ
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

ระยะเวลาส่งผลงาน 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561

การประกาศผล 20 มกราคม 2562 ดูผลการประกวดได้ที่ http://www.dentalcouncil.or.th

สถานที่มอบรางวัล สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาหรือตามความเหมาะสม สถานที่จัดนิทรรศการ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

รางวัล

        รางวัลที่ 1      1 รางวัล

    • โล่ เกียรติบัตร รางวัลที่ 1
    • เงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลที่ 2     1 รางวัล

    • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลที่ 2
    • เงินรางวัล 7,500 บาท

รางวัลชมเชย  3 รางวัล

    • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลชมเชย
    • เงินรางวัล 2,500 บาท

 

กรรมสิทธิ์ของผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด

ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของทันตแพทยสภา ซึ่งทันตแพทยสภาสามารถใช้สิทธิในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริง ทั้งนี้ทันตแพทยสภา จะจัดเก็บผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอาจนำมาจัดแสดงในนิทรรศการต่างๆ ต่อไป ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดทันตแพทยสภาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง และให้ถือเป็นสิทธิ์ของทันตแพทยสภา ในการทำซ้ำ ดัดแปลงผลงาน หรืออาจนำผลงานบางส่วนหรือทั้งหมด มอบให้แก่ส่วนราชการหรือบริษัทห้างร้านอื่น ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ และเอกชนได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นคลินิกทันตกรรมคุณภาพ
 • ผู้รับบริการทันตกรรมมีความมั่นใจและเป็นการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้บริโภคทางทันตกรรม
 • คลินิกทันตกรรมมีมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการทางทันตกรรมเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องทิศทางกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของทันตแพทยสภา และคณะกรรมการรับรองคุณภาพคลินิก ทันตกรรมของทันตแพทยสภา

เอกสารรายละเอียดโครงการฉบับเต็ม คลิกที่นี่