ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 พ.ศ. 2562 – 2565

กำหนดการ

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ และเชิญชวนให้สมาชิกทันตแพทยสภาสมัครรับเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

๑ กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ ๙ ที่ทันตแพทยสภาและผ่านเว็บไซต์ทันตแพทยสภา www.dentalcouncil.or.th รวมทั้งทำจดหมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกแห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ๑ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑

ดำเนินการรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙

ณ สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ชั้น ๖ สถาบันทันตกรรม

๘ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันสุดท้ายของการรับแจ้งเปลี่ยนที่อยู่และแก้ไข/คัดค้านบัญชีรายชื่อของสมาชิกทันตแพทยสภา เพื่อจัดทำทะเบียนสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ พร้อมทั้งประวัติและนโยบายของผู้สมัคร ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สิ้นสุดรับบัตรเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น.

            

ดำเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙


            

๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. รับบัตรเลือกตั้งที่ ปณ.ราชเทวี

เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลการนับคะแนนและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
เสนอผลการเลือกตั้งและรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

ใบสมัครกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ คลิกที่นี่

ใบสมัครกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙_word คลิกที่นี่

ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. ๒๕๓๘ คลิกที่นี่

ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิกที่นี่

คำสั่งทันตแพทยสภา ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ คลิกที่นี่

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ เรื่อง ขั้นตอนการรับสมัครกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ ๙ คลิกที่นี่

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ เรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้ง คลิกที่นี่