ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้ พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537

กำหนดการรับฟังความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้ พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมอิศระ ยุกตะนันท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ครั้งที่ 4 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประเด็นสำคัญของวิชาชีพ 
1.นิยามการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
2.กำหนดขอบเขตการประกอบวิชาชีพ
3.ประเภทสมาชิกของทันตแพทยสภา (ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์และช่างทันตกรรม)
4.ที่มาของกรรมการทันตแพทยสภา 
5.ข้อจำกัดในการลงมติของกรรมการทันตแพทยสภา

 

เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้ พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537

1.ที่มาและมาตราที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พรบ.ทันตกรรม พ.ศ. 2537  ---> คลิกที่นี่

2.แบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้ พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 ---> คลิกที่นี่

หรือที่ QRCODE

3.แบบตอบรับร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ---> คลิกที่นี่ 

4.รายงานการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ---> คลิกที่นี่

5.ไฟล์เสียงจากการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ---> คลิกที่นี่

6.ไฟล์เสียงจากการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ---> คลิกที่นี่


สนใจแจ้งชื่อสมัครเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ได้ที่ email: dent11@dentalcouncil.or.th