ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

เอกสารใบประกาศ โหลดที่นี่

เอกสารใบสมัคร โหลดที่นี่